Nhập từ khóa để tìm kiếm

Các Phân Hệ Phần Mềm

Phân hệ quản trị hệ thống

Giúp người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán.

Phân hệ kế toán tổng hợp

Tổng hợp các nội dung liên quan đến kế toán, các bút toán hạch toán, bút toán kết chuyển, bút toán phân bổ, các sổ sách báo cáo kế toán ...

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Giúp doanh nghiệp quản lý được các số dư tài chính, các giao dịch liên quan đến tài chính của doanh nghiệp

Cần Hỗ Trợ

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến khách hàng và sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất khi có yêu cầu.